162. 700 + (630 + 70) = 1400

120 + (800 + 200) + 40 = 1160

(5440 + 60) + (493 + 7) = 6000

163. 3սմ 3մմ + 1սմ 7մմ + 2սմ 8մմ + 3սմ 2մմ = 11 սմ

(3սմ 3մմ + 3սմ 2մմ) + (1սմ 7մմ + 2սմ 8մմ) = 6 սմ 5 մմ + 4 սմ 5 մմ = 11 սմ

164. 45342 : 6 x 7 – (56452 – 4084) : 8 – 46253 = 100

The Baby Elephant

29 июня, 2013 Աննա Գանջալյան Short stories

This is a story about a baby elephant. The baby elephant is not happy. He says, “I don’t like to work at the circus. I don’t want to work at the circus. I don’t want to do tricks for children. I want to run away”.  So he runs away. He comes to a forest and sees a brown bear. He says to the brown bear, “I want to live with you in the forest”.

“All right,” says the brown bear. “But you must get ready for the winter. You must find a hole in which you can sleep in winter.”

The baby elephant does not like to work. He does not want to look for a hole. So he goes away. He walks and walks. Then he sees a squirrel and says to him, “I want to live with you”.

“All right”, says the squirrel. “ But you must get ready for  the winter. You must get nuts for the winter”.

But the baby elephant says, “I don’t want to get ready for the winter. I don’t want to get nuts for the winter. I don’t want to look for a hole. I don’t want to live in the forest. I want to go home. And the baby elephant goes back to the circus.

English

2.)1. E) Mike loves basketball.

2. B) My brother and l go to school at 8 o’clock.

3. D) Carlos plays the guitar vary well.

4. C) We help our mum with the cooking.

5. A) I drink milk for breakfast.

6. F) My mum wears a uniform at work.

4.)Mr Jones doesn’t teach Maths. He teaches Art.

The children don’t get up late. They get up early.

I don’t read comics. I read books.

It doesn’t snow in summer. It snows in winter.

My brother doesn’t like fish. He likes chicken.

You don’t drink milk. You drink orange juice.

 • Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը.
 1. Մշուշների շղարշիտակ…Աշնան խաշամն է խշխշում
 2. Ամպը լեզուն կուլ է տվել…չնար չունի որոտելու
 3. Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել…Չ՜է, երևի ձյուն է գալու։

Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,
Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Բացատրիր վարդագույնով նշված բառերը: մառախուղների քող, խաշ, գոռալ,

Կարդալիս՝

 1.  ի՞նչ գույներ ես տեսնում, դեղին կարմիր և կանաչ։
 2.  ի՞նչ ձայներ ես լսում: Ես լսում եմ քամու ձայնը։

Հինգշաբթի

 • Հինգշաբթի՝ Գործնական աշխատանք 1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:
  Ուրագ-ու-րագ, գույն, աշուն-ա-շուն, ուսուցիչ-ու-սու-ցիչ, դանակ-դա-նակ, գետ, թաշկինակ-թաշ-կի-նակ, թռչուն-թըռ-չուն, այգեպան-այ-գե-պան,
  աստղ-աս-տըղ, կրակ-կը-րակ, փայտ, կիրակի-կի-րա-կի, երեխաներ-ե-րե-խա-ներ, բանջարեղեն-բան-ջա-րե-ղեն, սիրտ, օտարական-օ-տա-րա-կան,
  հողագործ-խո-ղա-գործ, օդաչու-օ-դա-չու, գարնանային-գար-նա-նա-յին, հեռախոս-հե-ռա-խոս, կառապան-կա-ռա-պան, մուկ, մկնիկ-մըկ-նիկ, շուն,
  շնիկ-շը-նիկ, փոքր, փոքրիկ-փոք-րիկ, հերթապահ-հեր-թա-պահ, բանալի-բա-նա-լի, կայծ, կայարան-կա-յա-րան, Երևան-Ե-րե-վան, ելակ-ե-լակ,
  եղանակ-ե-ղա-նակ, սիրասուն-սի-րա-սուն, վրան-վը-րան, խնդիր-խըն-դիր, բռնակ-բըռ-նակ, մկրատ-մըկ-րատ, գլուխ-գը-լուխ, խնձոր-խըն-ձոր, բարձր-բար-ձըր,
  շրջան-շըր-ջան, թխվածք-թըխ-վածք, մթնել-մըթ-նել, թանձր-թան-ձըր, պտույտ-պը-տույտ, մանր-մա-նըր, վագր-վա-գըր, սղոց-սը-ղոց, նվեր-նը-վեր, չմուշկ-չը-մուշկ,
  պտուղ-պը-տուղ, թմբուկ-թըմ-բուկ, բարևել-բա-րե-վել, երևալ-ե-րե-վալ, կարևոր-կա-րե-վոր, արևաշող-ա-րե-վա-շող, սևագիր-սե-վա-գիր, սերկևիլ-սեր-կե-վիլ,
  տերևաթափ-տե-րե-վա-թապ, Իջևան-Ի-ջե-վան, անձրևանոց-անձ-րե-վա-նոց, թևավոր-թե-վա-վոր, ուղևոր-ու-ղե-վոր, Սևան-Սե-վան, շատրվան-շա-տը-վան:

Գործնական աշխատանք 2․Գրել տրված բառերի հոմանիշները.
կառուցել-սարգել, լուսամուտ-պատուհան,֊ քնել-նիրհել, կարդալ-ընթերցել, դասատու-ուսուցիչ, գուրգուրել-շոյել, քաղցած-սոված, հոտավետ-բուրավետ, իմաստուն-խելացի, ջանասեր-աշխատասեր, զվարթալ-ուրախանալ,  վճիտ-պարզ, երփներանգ-գույնզգույն, ճերմակ-սպիտակ, խիզախ-քաջ,  տապ-շոգ, աքլոր-աքաղաղ,  ըմպել-խմել։

Չալանկը

Առաջադրանքներ․

1․ Ինչպե՞ս ես հասկանում Շանն ախպոր պես պիտի սիրել… արտահայտությունը։Ես այս արտահայտությունը հասկանում եմ այսպես, որ պետք է միշտ նրանց սիրել, որովհետև նրանք մեզ օգնում են միշտ։

2․Պատմվածքի ո՞ր մասը քեզ ամենից շատ դուր եկավ և ինչո՞ւ։

— Այ կեցցե՛ս, Չալանկ,— ասում էր հայրս, նրա գլուխը շոյելով։— Ես քեզ զուր տեղը ծեծեցի։ Այս մասը ինձ դուր եկավ, որովհետև այստեղ նա չէր ծեծում Չալանկին։

Create your website at WordPress.com
Get started