Categories
Անգլերեն

English

Diar Diary

My family and I 1)are just back from an amazing holiday in the Bahamas. We had a great time! The weather 2)was fantastic; it 3) was really hot and sunny. My family and I 4) were so happy there. I know it 5) was not that long ago but I 6) am  already missing the sun and sea,especially today because the weather 7) is cold here. On the other hand,of course, it 8) is nice to be back home with all my friends. 

5. Did Peter go for a walk yesterday? Yes, he did.

Did Peter play golf yesterday? Yes, he did.

Did Peter write a letter yesterday? No, he didn’t.

Did Mr and Mrs page play golf yesterday? No, they didnt.

Did Mr and Mrs page wash the car yesterday? Yes, they did.

Did Janny go for a walk yesterday? No, he didn’t.

Did Janny play golf yesterday? No, he didn’t.

Did Janny write a letter yesterday? No, he didn’t.

Did Janny wash a car? No, he didn’t.

  1. Last Sunday, Maria didn’t wake up late.

2. Last Sunday, Maria did her homework.

3. Last Sunday, Maria didn’t speak to her friend, Mary.

4. Last Sunday, Maria didn’t have lunch with her grandparents.

5. Last Sunday, Maria did take her dog, Fluffy, out for a walk.

6. Last Sunday, Maria did help her mother make dinner.

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s