Categories
Անգլերեն

English

Заполни пропуски, используя present simple или present continuous.

1.My sister is eating her dinner now .
2. I always do my homework in the evening.
3. Mother usually does the houswork at the weekend.
4. Khalid is tidying his room now.
5. They usually go on holiday in august.
6.Jane always goes to bed early.
7. My dad usually sleeps in the afternoon.
8. He is writing an email at present.

1. Archi is playing now.

Archi often plays.

2. My brother is playing kubik rubik at the moment.

My brother usually plays kubik rubik.

3. I am drawing a girl now.

I sometimes draw girls.

4. We are watching TV now.

We always watch TV with family.

5. We are going to the market preasent.

We usually go to the market at the weekend.

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s