Categories
Անգլերեն

English

Tina is my / mine sister.

1 He’s got five boxes.

2 There are two men in the garden.

3 That skirt is hers.

4 Is there any cola left?

5 My brother is tall. 

6 This is Sue’s bike.           

7 That is your pen.

8 These are our bags.      

9 This is Bob’s train.

10 There aren’t some plates on the table.

2. The children are playing outside now.

He sometimes is goes to the cinema.

I am doing my homeworkat the moment.

I am reads the newspaper every morning.

I am eating my dinner now.

She usually is reads a book defore she is goes to bed.

He writes an email to his friend every night.


 

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s