Categories
Մայրենի

Մայրենի

 1. Կապույտով նշված բառերը բառակազմական վերլուծության ենթարկեք, դրանց արմատներով փորձեք նոր բարդ բառեր կազմել:

Ծաղիկ+ա+նկար, Հավերժ+ական,

 • Բառարանում գտեք նարնջագույնով նշված բառերի իմաստները և սովորեք դրանք: Մրահոն-սևամորթ, հորդ-վարար, հակինթ-կարմիր հակինթ, անշեջ-չմարող, գալարվել-պտույտներ գործել, պատանի-Պատանի ուժեր:
 • Կանաչով նշված արտահայտությունները բացատրեք ձեր բառերով: Աչքերը սև— արևներ սև-աչքերը արևի գույնի, Արևների պես-արևի պես գեղեցիկ, Աչքս դիպավ աչքի բոցին-նայեցի ու տեսա նրան,
 • Համացանցից գտեք և դուրս գրեք տեղեկություն Ռեալտոյի կամրջի մասին: Սովորեք այդ տեղեկությունը: Կամուրջն առաջին անգամ կառուցվել է 1181 թ. Նիկոլո Բարատիերիի (Nicolò Barattieri) կողմից։ Այն կոչվում էր Ponte della Moneta (թարգմանաբար՝ Դրամահատարանի կամուրջ), հավանաբար դրամահատարանի պատճառով, որը տեղակայված էր կամրջի արևելյան մուտքի մոտ։
 • Ինչի՞ մասին է բանաստեղծությունը: Աղջկա մասին է պատմությունը:
Categories
Մայրենի

Մայրենի

 • Ինչպես ես հասկանում հետևյալ պատկերը.
 1. Մշուշների շղարշիտակ…Աշնան խաշամն է խշխշում
 2. Ամպը լեզուն կուլ է տվել…չնար չունի որոտելու
 3. Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել…Չ՜է, երևի ձյուն է գալու։

Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,
Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Բացատրիր վարդագույնով նշված բառերը: մառախուղների քող, խաշ, գոռալ,

Կարդալիս՝

 1.  ի՞նչ գույներ ես տեսնում, դեղին կարմիր և կանաչ։
 2.  ի՞նչ ձայներ ես լսում: Ես լսում եմ քամու ձայնը։
Categories
Մայրենի

Հինգշաբթի

 • Հինգշաբթի՝ Գործնական աշխատանք 1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:
  Ուրագ-ու-րագ, գույն, աշուն-ա-շուն, ուսուցիչ-ու-սու-ցիչ, դանակ-դա-նակ, գետ, թաշկինակ-թաշ-կի-նակ, թռչուն-թըռ-չուն, այգեպան-այ-գե-պան,
  աստղ-աս-տըղ, կրակ-կը-րակ, փայտ, կիրակի-կի-րա-կի, երեխաներ-ե-րե-խա-ներ, բանջարեղեն-բան-ջա-րե-ղեն, սիրտ, օտարական-օ-տա-րա-կան,
  հողագործ-խո-ղա-գործ, օդաչու-օ-դա-չու, գարնանային-գար-նա-նա-յին, հեռախոս-հե-ռա-խոս, կառապան-կա-ռա-պան, մուկ, մկնիկ-մըկ-նիկ, շուն,
  շնիկ-շը-նիկ, փոքր, փոքրիկ-փոք-րիկ, հերթապահ-հեր-թա-պահ, բանալի-բա-նա-լի, կայծ, կայարան-կա-յա-րան, Երևան-Ե-րե-վան, ելակ-ե-լակ,
  եղանակ-ե-ղա-նակ, սիրասուն-սի-րա-սուն, վրան-վը-րան, խնդիր-խըն-դիր, բռնակ-բըռ-նակ, մկրատ-մըկ-րատ, գլուխ-գը-լուխ, խնձոր-խըն-ձոր, բարձր-բար-ձըր,
  շրջան-շըր-ջան, թխվածք-թըխ-վածք, մթնել-մըթ-նել, թանձր-թան-ձըր, պտույտ-պը-տույտ, մանր-մա-նըր, վագր-վա-գըր, սղոց-սը-ղոց, նվեր-նը-վեր, չմուշկ-չը-մուշկ,
  պտուղ-պը-տուղ, թմբուկ-թըմ-բուկ, բարևել-բա-րե-վել, երևալ-ե-րե-վալ, կարևոր-կա-րե-վոր, արևաշող-ա-րե-վա-շող, սևագիր-սե-վա-գիր, սերկևիլ-սեր-կե-վիլ,
  տերևաթափ-տե-րե-վա-թապ, Իջևան-Ի-ջե-վան, անձրևանոց-անձ-րե-վա-նոց, թևավոր-թե-վա-վոր, ուղևոր-ու-ղե-վոր, Սևան-Սե-վան, շատրվան-շա-տը-վան:

Գործնական աշխատանք 2․Գրել տրված բառերի հոմանիշները.
կառուցել-սարգել, լուսամուտ-պատուհան,֊ քնել-նիրհել, կարդալ-ընթերցել, դասատու-ուսուցիչ, գուրգուրել-շոյել, քաղցած-սոված, հոտավետ-բուրավետ, իմաստուն-խելացի, ջանասեր-աշխատասեր, զվարթալ-ուրախանալ,  վճիտ-պարզ, երփներանգ-գույնզգույն, ճերմակ-սպիտակ, խիզախ-քաջ,  տապ-շոգ, աքլոր-աքաղաղ,  ըմպել-խմել։

Categories
Մայրենի

Չալանկը

Առաջադրանքներ․

1․ Ինչպե՞ս ես հասկանում Շանն ախպոր պես պիտի սիրել… արտահայտությունը։Ես այս արտահայտությունը հասկանում եմ այսպես, որ պետք է միշտ նրանց սիրել, որովհետև նրանք մեզ օգնում են միշտ։

2․Պատմվածքի ո՞ր մասը քեզ ամենից շատ դուր եկավ և ինչո՞ւ։

— Այ կեցցե՛ս, Չալանկ,— ասում էր հայրս, նրա գլուխը շոյելով։— Ես քեզ զուր տեղը ծեծեցի։ Այս մասը ինձ դուր եկավ, որովհետև այստեղ նա չէր ծեծում Չալանկին։

Categories
Մայրենի Uncategorized

Մայրենի

1․ Լրացրեք Ե կամ Է

Լայնէկրան, հնէաբան, ծովեզր, վայրէջք, երփներանգ, նորեկ, մանրէ, էջանշան,  որևիցե,  գոմեշ,  վերելակ,  մեջք,  բազմերանգ,  երբևիցե,  որևէ, էջ, ամենէժան, չէինք,  էկրան,  Էջմիածին,  չեմ,  էլեկտրաէներգիա, մեխակ, ծովեզր,  հրեշ,  նրբերշիկ, ամենաերկար, լայնէկրան,  եգիպտացորեն, զարկերակ:

2․Լրացրեք Ե կամ Է

Աներևույթ, առէջ, ամենէժան, գոմեշ, ինչևիցե, հնէաբան, վերելակ,  երփներանգ, ենք, էի, որևէ,  ես, նորեկ, մանրէ:

Categories
Մայրենի

Մայրենի

 1. Լրացրու  բաց թողնված տառերը. Օ-Ո

օրինակ

 օգնական

 նորոգել

 անօգնական

 այսօր

որոնել

 կեսօր

օճառ

օղ

որսորդ

ականջօղ

ոչինչ

օղակաձև

որևէ

օրնիբուն

օգոստոս

օրորոց

բոլոր

օգնություն

կլորիկ

անօգուտ

շորորալ

օգուտ

ոզնի

2․Առարկա ցույց տվող բառերը խմբավորիր ըստ պահանջվող հարցերի:

Ի՞նչ Կղզի, ո՞վ Արմեն, ի՞նչ երազ, ովքե՞ր ուսանողներ, ո՞վ թոռնիկ, ի՞նչ ժպիտ, ինչե՞ր կատուներ, ո՞վ մեքենավար, ո՞վ Վահրամ, ի՞նչ սկյուռ, ի՞նչ զայրույթ, ո՞վ տատիկ, ինչե՞ր վերմակներ, ո՞վ ձկնորս, ինչե՞ր փողոցներ, ովքե՞ր երգչուհիներ, ինչե՞ր խոզանակներ, ովքե՞ր աղջիկներ, ի՞նչ նուռ, ի՞նչ վախ, ի՞նչ ծիծաղ, ի՞նչ սփռոց, ի՞նչ վիշտ, ինչե՞ր մանուշակներ, ո՞վ ջութակահար, ի՞նչ տանիք, ի՞նչ հարգանք, ինչե՞ր կատուներ:

Օրինակ՝

ի՞նչ տանիք,

ինչե՞ր  վերմակներ,

ո՞վ տատիկ,

ովքե՞ր  աղջիկներ,

3․Միացրու երկու մասերը  և կազմիր նոր բառեր։

ընկերուհի,  առվակ,  հերոսական, տնակ,  մրգեղեն,  փողոցային

Categories
Մայրենի

Մայրենի

1. Թռչնորս, ով, օդանավակայան, բարձրորակ, վոլեյբոլ, կրկնօրինակ, հայորդի, մեղմօրոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անորակ, ոսկեզօծել, ջրօրհներգ, այսօրինակ, հանրօգուտ, ովքեր, Ոդիսևս, միջօրե, տափօղակ,  անօգնական, կիրակնօրյա, շտապօգնություն, բնօրրան, օրեցօր, հանապազօրյա, ցածրորակ, ոհմակ, Վոլտ, արծաթազօծ, փոխօգնություն:

2. Հակաօդային, օազիս, որսորդ, չարորակ, օբյեկտ, ոսկեզօծել, օդերևութաբանական, օրըստօրե, օրացույց, որթ, որձ, օձ, օձագալար, օձիք, ամենաորակյալ, Որմիզդուխտ, հայորդի, արջաորս, ջրօրհներգ, Վոլգոգրադ:

Categories
Մայրենի

Մայրենի

Վիլյամ Սարոյան «Վիրավոր առյուծն ու կրիան»

Մեծ հավակնություններ ունեցող փոքր մարդկանց իրենց արժանի տեղը ցույց տալու համար նա մեկ այլ պատմություն էր պատմում որսորդի գնդակից վիրավորված առյուծի մասին, որ ցավից ոռնում էր և մահվան դուռն էր հասել: Առյուծին է մոտենում փոքրիկ, դանդաղաշարժ կրիան և հարցնում.

— Ի՞նչդ է ցավում:

— Որսորդն է վիրավորել, — պատասխանում է առյուծը:

Կրիան բարկանում է և ասում.

— Թող չորանան այն մարդու թևերը, որ վնասում են երկրի երեսին ապրող մեզ նման հրաշալի արարածներին:

— Կրիա եղբայր, — պատասխանում է առյուծը, — պետք է ասեմ, որ որսորդի հասցրած վերքն ավելի քիչ է ինձ տանջում, քան այն, ինչ հենց նոր ասացիր:

Այդ ասելով՝ առյուծը հոգին ավանդում է: Նույն բանի շուրջ նա մեկ այլ պատմություն էլ էր պատմում կամրջով անցնող փղի ականջը մտած լվի մասին:

— Ընկերս, — ասում է լուն, — երբ մեզ նման հսկաներն անցնում են կամրջի վրայով, այն ցնցվում է մեր հզորությունից:

Առաջադրանքներ

1. Ընթերցի՛ր առակը և առանձնացրո՛ւ անծանոթ բառերն ու արտահայտությունները:

2. Ո՞վ է այս առակի գլխավոր հերոսը: Բնութագրի՛ր ու նկարագրի՛ր նրան:

Կրիա

Դանդաղաշարժ – գլուխ գովան – իր մասին շատ բարձր կարծիքի – պարծեցող

3. Փորձի՛ր ինքդ այսպիսի մի առակ հորինել, նկարազարդել և հրապարակել:

Վագրն ու կատուն

Մի օր կատուն վագրին հանդիպելիս հարցնում է.

-Այ վագր ոնց անեմ, որ ես էլ լինեմ այդպես հզոր, հաստ ձայնով և գծավոր մորթիով.

Վագրը պատասխանում է.

-Ես ամեն առավոտ կրակի միջով եմ անցնում:

Կատուն հեռվում խարույկ է նկատում և որոշում է միջով անցնել: Անցնում է և այրվում է:

Առակի իմաստը կայանում է նրանում, որ, եթե դիմացինդ ուժեղ է և հզոր դա դեռ չի նշանակում, որ խելացի է:

Categories
Մայրենի

Լրացնե՛լ բաց թողնված բառերը

Շատ տարիներ առաջ թուղթը դեռևս հայտնի չէր: Մարդիկ գրում էին մագաղաթի վրա: Մաաղաթը պատրաստում էին կենդանիների ձագերի մորթուց: Հայերեն ամենափոքր գիրքը լուցկու տուփից էլ փոքր է: Այն պատրաստված է նորածին ուլի մորթուց: Այժմ գրում են թղթի վրա , որովհետև այն ավելի հարմար է և էժան:

Սարգիսը ձկնորս է: Նա Արեգի քեռորդին է: Մի օր Սարգիսն ու Վարդգեցը որոշեցին գնալ գետակ ձկնորսության: Երեկոյան տղաները հանկարծ անորոշ ձայներ լսեցին: Հետո պարզվեց , որ գայլերի ոհմակն է ոռնում:

Դարբնոցի մոտով ցած է հոսում զրնգուն աղբյուրը: Նա աջ ու ձախ նայում, համբուրում է ափերին ծաղկած նրբաթերթ ձնծաղիկները: Ճանապարհը շատ երկար է, սակայն աղբյուրը երբեք չի հոգնում: Նա գիտի, որ իրեն անհամբեր սպասում է զմրուխտե մարգագետինը։

Շոգ ամառ էր: Մուք կապույտ ծովի վրա լողում էր շոգենավը: Նա օգնություն էր տանում ծովափին անօգնական մնացած նավաստիներին: Շոգենավը խոստակվել էր: Նրանք ութ հոքով փրկվել էին, որովհետև հագել էին փրկագոտիներ: Նավաստիները զույգերով կարողացել էին լողալ դեպի ափ:

Անգետիկը խնդրեց ընկերներին իրեն էլ վերձնել ճամփորդության: Երեխաների հետ միասին նա զարդարեց օդապարիկը: Ընդամենը մի րոպեից հետո օդապարիկը սավառնում էր, իսկ մարդիկ հիանում էին ճամփորդների քաջությամբ : Անգետիկը օդում ուրախ երգում էր։

 

Categories
Մայրենի Uncategorized

Լրանցնե՛լ բաց թողնված բառերը