Categories
Հաշվետվություն Մաթեմատիկա Մաթեմատիկա 6 Մաթեմատիկա և Երևակայություն

Հաշվետվություն

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

Սովորական կոտորակի գաղափարը 

Կոտորակների գումարումն ու հանումը

Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով

Categories
Մաթեմատիկա Մաթեմատիկա և Երևակայություն

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

1. Հաշվիր ԱԸԲաժ(33;21)-ը:

 

Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(33;21)=3

2. Գտիր ԱԸԲազ [77;20]-ը

 

Պատասխան՝ ԱԸԲազ [77;20]=154

3. Որոշիր 60, 70 և 80 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

 

Պատասխան՝ ԱԸԲաժ(60;70;80)=10


Մարզադպրոցի համար գնել են 172 կարճ թևերով և 387 երկար թևերով մարզաշապիկներ: Մարզաշապիկները բաժանել են կոմպլեկտների, այնպես որ յուրաքանչյուրում լինեն միևնույն թվով մարզաշապիկներ երկու տեսակներից և օգտագործվեն բոլոր մարզաշապիկները:

 

1. Ամենաշատը քանի՞ մարզիկ կստանա իր կոմպլեկտը: 172

 

2. Քանի՞ մարզաշապիկ կա յուրաքանչյուր կոմպլեկտում:

 

Պատասխան՝

 

մարզիկների ամենամեծ թիվը՝ 172 հոգի,

 

յուրաքանչյուր կոմպլեկտի մարզաշապիկների թիվը՝ 2  հատ

Ստվարաթուղթն ունի 152 սմ երկարությամբ և 56 սմ լայնությամբ ուղղանկյան տեսք: Այն պետք է անմնացորդ բաժանել հավասար քառակուսիների:

 

Որքա՞ն կլինի ամենամեծ քառակուսիների կողմը: 19

Քանի՞ այդպիսի քառակուսի կստացվի: 8

 

Պատասխան`

 

Ստվարաթղթից կարելի է ստանալ 19 սմ կողմով քառակուսիներ:

 

Դրանց քանակը կլինի 8 հատ:

Categories
Մաթեմատիկա Մաթեմատիկա և Երևակայություն

Կրթություն ստանալն իմ իրավունքն է

Հոդված 20.Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ: Դրանք սահմանվում են օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ:

2. Սովորողն իրավունք ունի`

1) ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան կրթություն.

2) ծնողի համաձայնությամբ ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և ուսուցման ձևը, ինչպես նաև տվյալ ուսումնական հաստատությունում առկա հոսքը, ստանալու կրթական վճարովի ծառայություններ.

3) անվճար օգտվելու ուսումնական հաստատության ուսումնանյութական բազայից.

4) մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների.

5) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից, շահագործումից, մանկավարժական և այլ աշխատողների ու սովորողների այնպիսի գործողություններից կամ անգործությունից, որով խախտվում են սովորողի իրավունքները, կամ ոտնձգություն է արվում նրա պատվին ու արժանապատվությանը.

6) ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը.

7) ազատորեն փնտրելու և մատչելիորեն ստանալու ցանկացած տեղեկատվություն, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի.

8) ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքն ու համոզմունքները.

9) օգտվելու օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներից:

3. Սովորողը պարտավոր է`

1) կատարել ուսումնական հաստատության կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները.

2) ստանալ հանրակրթության պետական չափորոշիչներին համապատասխան գիտելիքներ, ձեռք բերել և տիրապետել համապատասխան հմտությունների և կարողությունների, բավարարել սահմանված արժեքային համակարգին ներկայացվող պահանջները.

3) հաճախել և մասնակցել ուսումնական պարապմունքներին.

4) կատարել օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:

Հոդված 21.Սովորողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը

1. Ուսումնական հաստատությունում կարգապահությունն ապահովվում է օրենքով, ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված կարգով:

2. Ուսումնական հաստատության ներքին կարգապահական կանոնները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում սույն օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով միջին և ավագ դպրոցների սովորողների նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը.

1) նկատողություն.

2) խիստ նկատողություն:

3. Սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, կարգապահական տույժը կարող է հանվել, եթե սովորողը կարգապահական նոր խախտում թույլ չի տվել և դրսևորել է իրեն որպես բարեխիղճ, օրինակելի, կարգապահ սովորող:

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված կարգապահական տույժը մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում նույն սովորողի նկատմամբ կրկնակի կիրառվելու դեպքում ուսումնական հաստատությունը կարող է`

1) առաջարկել ծնողին սովորողին տեղափոխել այլ ուսումնական հաստատություն.

2) դիմել սոցիալական աջակցության բնագավառի լիազոր մարմնին` երեխային սոցիալական աջակցության ծառայություն կազմակերպելու առաջարկով:

5. Եթե ոչ պետական ուսումնական հաստատության, մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցի, ինչպես նաև այլընտրանքային ուսուցման համակարգում սովորողը կամ նրա ծնողը չի պահպանել պայմանագրային դրույթները, կամ սովորողը չի ապահովել կրթության բովանդակությանն ու ծավալի յուրացմանը ներկայացվող նվազագույն պահանջները, ապա տվյալ ուսումնական հաստատությունը կարող է միակողմանի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին տասն օր առաջ տեղյակ պահելով ծնողին:

6. Ուսումնական պարապմունքներից սովորողի հաճախակի անհարգելի բացակայության համար պատասխանատվություն է կրում ծնողը` օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 22.Սովորողների առողջության պահպանումը

1. Ուսումնական հաստատությունն ապահովում է կրթական ծրագրի կատարման անվտանգ և ապահով պայմաններ, բնականոն աշխատանքային ռեժիմ, բժշկական օգնություն և սպասարկում, սովորողների ֆիզիկական զարգացման ու առողջության ամրապնդման համար անհրաժեշտ պայմաններ, ձևավորում է անձնական հիգիենայի և առողջ ապրելակերպի հմտություններ՝ համաձայն առողջապահության բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի:

2. Սովորողների առողջության պահպանման և ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման դժվարությունները կանխարգելելու, վերականգնելու նպատակով յուրաքանչյուր սովորող տարին առնվազն մեկ անգամ անցնում է բժշկական (պրոֆիլակտիկ) հետազոտություն` ուսումնական հաստատության բժշկական սպասարկման ծառայության կողմից, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` տարածքային սպասարկման առողջապահական կազմակերպության կողմից` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

Հոդված 23.Սովորողների խրախուսումը

1. Սովորողների համար ուսումնական հաստատության, նրա հիմնադրի, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական գործընկերների, կազմակերպությունների, անհատների կողմից կարող են սահմանվել բարոյական և նյութական խրախուսման ձևեր` շնորհակալագիր, գովասանագիր, դրամական խրախուսում կամ ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ ձևեր։

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

27. Կրթական քաղաքականության փոփոխման դեպքում կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը կարող է կազմակերպել ուսուցիչների արտահերթ պարտադիր վերապատրաստում պետական բյուջեի կամ այլ միջոցների հաշվին:

Categories
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Categories
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ

Անուն*

Եվա

Ազգանուն*

Միքայելյան

Դասարան*

առաջին

երկրորդ

երրորդ

չորրորդ

հինգերորդ +

վեցերորդ

յոթերորդ

ութերորդ

իններորդ

տասներորդ

տասնմեկերորդ

տասներկուերորդ

ուսանող

ծնող

այլ

Դպրոց*

Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Հարավային դպրոց-պարտեզ +

Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Միջին դպրոց

9-րդ դասարանի մեկամյա կրթություն

Ավագ դպրոց

Քոլեջ

Այլ

Էլեկտրոնային  հասցե*

eva-miqayelyan@mskh.am

1. Մանուելը լողավազան մտավ ժամը 12:35 և դուրս եկավ 24 րոպե անց: Մանուելը լողավազանից Ժամը քանիսի՞ն դուրս եկավ:

12:59

2.  Ճամբարականները գնեցին մեկական կիլոգրամ  բալ, դեղձ և ծիրան։  Դեղձի համար վճարեցին 400 դրամով քիչ, քան բալի համար, իսկ ծիրանի համար՝ 400-ով քիչ,  քան դեղձի համար: Ամենաշատը ո՞ր մրգի  համար վճարեցին:

Բալի

3. Տարվա մեջ քանի՞ ամիս կա, որ ունի 28 օր:

12

4. Տուփում կա 5 կարմիր, 10 կապույտ, 15 կանաչ փուչիկներ: Ամենաշատը քանի՞ ճամբարականի կարող ես բաժանել այդ փուչիկները, որ յուրաքանչյուրը երեք գույնի փուչիկներից էլ ունենա։

5

5. Արևմտյան դպրոց-պարտեզի խոհանոցում կա 12 սեղան և 96 աթոռ: Յուրաքանչյուր սեղանի շուրջ դրված են հավասար քանակով աթոռներ: Քանի՞ աթոռ կա յուրաքանչյուր սեղանի շուրջ:

8

6. Արևմտյան դպրոց-պարտեզի սովորողները տարբեր երթուղիներով գնացին Արատես: Առաջին երթուղով տեղ հասան 3 ժամ 20 րոպեում, իսկ երկրորդ երթուղով՝  210 րոպեում։ Ո՞ր դեպքում ավելի քիչ ժամանակ ծախսեցին:

Առաջին երթուղով ավելի շուտ հասան Արատես

7. Բերքահավաքի ժամանակ երկու ճամբարական 3 րոպեում հավաքեցին 4 աման ծիրան: Քանի՞ րոպեում 4 ճամբարական կհավաքեն  8 աման ծիրան, եթե բոլորը աշխատեն նույն արագությամբ:

6 րոպե

8. Աննան ապրում է բարձրահարկ շենքում։ Նրա բնակարանից  վերև կա 9 հարկ, իսկ ներքև՝ 8 հարկ։ Քանի՞ հարկ ունի այդ շենքը:

18 հարկ

9. Հասմիկը երեք պաղպաղակի համար վճարեց 330 դրամ։ Միքայելը երկու կարկանդակի համար վճարեց 240 դրամ: Որքա՞ն վճարեց Դավիթը այդպիսի մեկ պաղպաղակի և մեկ կարկանդակի համար։

230 դրամ

10. Ռաֆայելի ծննդյան տոնի տորթը բաժանեցին 4 մասի, հետո յուրաքանչյուր մաս բաժանեցին երկու կտորի։ Երեխաներից յուրաքանչյուրը կերավ մեկ կտոր տորթ։ Քանի՞ երեխա էր մասնակցում տոնին:

8

Categories
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ

Անուն*
Եվա

Ազգանուն*

Միքայելյան

Դասարան*

առաջին

երկրորդ

երրորդ

չորրորդ

հինգերորդ +

վեցերորդ

յոթերորդ

ութերորդ

իններորդ

տասներորդ

տասնմեկերորդ

տասներկուերորդ

ուսանող

ծնող

այլ

Դպրոց*

Արևելյան դպրոց-պարտեզ

Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Հարավային դպրոց-պարտեզ +

Հյուսիսային դպրոց-պարտեզ

Միջին դպրոց

9-րդ դասարանի մեկամյա կրթություն

Ավագ դպրոց

Քոլեջ

Այլ

Էլեկտրոնային  հասցե*

Eva-miqayelyan@mskh.a.

1. Եվան, փազլի 4 կտորները ճիշտ շարելով, ստացավ  հաշվարկի գործողություն պարունակող ուղղանկյուն, (տե՛ս նկարը)։ Գտի՛ր ստացված արտահայտության արժեքը:

15

2. Երեխաները չափեցին ավազե խաղադաշտի երկարությունը քայլերով: Նարեն արեց 15 հավասար  քայլ, իսկ Դավիթը՝ 17:  Ո՞ւմ քայլի երկարությունն էր ավելի մեծ:
Նարեն

3. Ընտանիքում կա վեց երեխա, որոնք 2, 4, 5, 6, 8 և 10 տարեկան են: Նրանցից չորսի տարիքների գումարը 22 է։ Քանի՞ տարեկան են մյուս երկու երեխաները:
5 և 8

4. Չորս ընկեր կերան պաղպաղակ: Կարենը կերավ ավելի շատ, քան Արթուրը, Հայկը կերավ ավելի շատ, քան Դավիթը, բայց՝ Արթուրից քիչ: Ո՞վ կերավ ամենաքիչը:
Դավիթը

5. Եթե Լիլիթի, Մանեի, Անիի տարիքները գումարենք, ապա կստանանք 12: Որքա՞ն կլինի նրանց տարիքների գումարը  2 տարի հետո:
18

6. Պայուսակը ունի հինգ գրպան: Գրպաններում կոնֆետներ դրեցին այնպես, որ դատարկ գրպան չլինի, հինգից ավելի կոնֆետ պարունակող գրպան էլ չլինի, և բոլոր գրպաններում կոնֆետների քանակը  լինի տարբեր: Քանի՞ կոնֆետ դրեցին գրպաններում:

15

7. Արամը և Լուսինեն միասին ունեն 40 խնձոր: Երբ նրանք հավասար քանակությամբ խնձոր կերան, Արամի մոտ մնաց 9 խնձոր, իսկ Լուսինեի մոտ՝ 15:  Արամը սկզբում քանի՞ խնձոր ուներ:

Արամը ուներ 17 խնձոր։

8. Արամը չորսերով (4, 8, 12 և այլն ) հաշվեց մինչև 36-ը, իսկ Գեղամը՝ 50-ից իջավ հինգերով (50, 45,  40 և այլն) մինչև 0-ն: Քանի՞ թիվ երկուսն էլ նշեցին:

Արամ – 9 թիվ, Գեղամ – 11 թիվ

9. Ամառային ճամբարը սկսվում է  2022թ.  մայիսի 30-ից և տևելու է 12 օր: Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի ճամբարի վերջին օրը:

Ուրբաթ

10. Մեկ կիլոգրամ ելակի գնով կարելի է գնել երկու կիլոգրամ լոլիկ: Մեկ կիլոգրամ լոլիկի գնով կարելի է գնել երեք կիլոգրամ վարունգ: Քանի՞ կիլոգրամ վարունգ կարելի է գնել երկու կիլոգրամ ելակի գնով:

6 կգ վարունգ


Categories
Հաշվետվություն Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն Փետրվարից Մայիս

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Մաթեմատիկայի Մարտյան հաշվետվություն

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն

Մաթեմատիկայի Մայիսյան հաշվետվություն

Categories
Հաշվետվություն Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի Մայիսյան հաշվետվություն

Մաթեմատիկական հարցեր

Ռուբիկ Կուբիկ

Կրկնության ֆայլ

Categories
Մաթեմատիկա

Կրկնության ֆայլ

1.Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր  բազմապատիկը:

 • [12,8]=2x2x3x2=24
 • [7,8]=2x2x2x7=56
 • [4,5]=5x2x2=20
 • [3,11]=11×3=33
 • [5,12]=2x2x3x5=60

2.Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

 • (15,18)=3
 • (24,12)=2x2x3=12
 • (180,6)=2×3=6
 • (12,18)=2×3=6
 • (15,35)=5

3.Գտե՛քթվիբոլորպարզ բաժանարարները  

36=1, 2, 3

48=1, 2, 3

75=1, 3, 5

4.

 • կոտորակները ներկայացրու 75 հայտարարով կոտորակների տեսքով:
 • կոտորակները բեր ամենափոքրը նդհանուր հայտարարի: Ո՞րը կլինի ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը։

5.Կոտորակները դասավորե՛ք

 • Աճման կարգով՝ 
 • Նվազման կարգով՝

6.

 • Գումարեք կոտորակները։

=

=

 • Կատարեք կոտորակների հանում։

=

=

 • Կատարեք բազմապատկում:

=

=

 • Կատարեք բաժանում։

=

=2

7.

 • Գումարեք խառը թվերը։

=

 • Կատարեք  խառը թվերի հանում։

=

 • Կատարեք  խառը թվերի բազմապատկում։

=

 • Կատարեքխառըթվերիբաժանում։

=

8. Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։ 

132:12=11

11x11x11=1331

9. Շրջանաձև վազքուղու մեկնարկային կետից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու հեծանվորդ։ Քանի՞ րոպեից նրանք նորից կհանդիպեն մեկնարկային կետում, եթե նրանցից մեկը մի լրիվ պտույտը կատարում է 8 րոպեում, մյուսը՝ 10 րոպեում։

40ր.

Categories
Մաթեմատիկա

Ռուբիկ Կուբիկ

Մենք 2022.05.17 ֊ ին մեր դպրոցում կազմակարպել էինք մրցույթ։ Այդ մրցույթին մասնակցում էին այն մարդիկ, ովքեր գիտեին հավաքել և ովքեր ոչ։ Գիտեին 3 մարդ ես, Հայկը և իմ եղբայր Էդուարդը։ Մենք մրցեցինք և ես առաջին տեղը գրավեցի Հայկը երկրորդ, իսկ Էդուարդը երրորդ։ Հետո մենք բաժանվեցինք 3 խմբի առաջին խմբի ավագը ես էի երկրորդի Հայկը երրորդի Էդուարդը և մենք նրանց սովորեցնում էինք, թե, ոնց հավաքել մեկ գույն։ Մենք խոստացել ենք, որ էլի անպայման կկազմակերպենք հանդիպում և ավելի մանրամասն կսովորեցնենք հավաքել։ Այսքանը հաջողություն։