Categories
Լրացուցիչ կրթություն

Մայրենի

Բառախաղ, բառերի վերադասավորումով կազմիր նոր բառեր։

սրահ-հարս

սնար-սանր

դրամ-մարդ

ագռավ-գավառ

վտակ-կտավ

ծառա-առռած

շուն-նուշ

2․ Հետևյալ բառերից կազմիր նոր բառեր․

Ատամնաբուժական, քանդակագործ, քաղաքագետ։

Ատամ, բուժական, բակ, տուն

Քանդակ, գործ, կար, դար, դանակ

Քաղաք, գետ, աքաղաղ

3․Կազմիր հինգ նախադասություն՝ օգտագործելով դարձվածքներ։

Առաջադրանքներ ՝

1․ Հոլովել քաղաք, աղջիկ, քույր ,  տուն բառերը: 

Ուղական

Սեռական

Տրական

Հայցական

Բացառական

Գործիական

Ներգոյական  

2․ Որոշեք, թե որ հոլովով են դրված ձեռքից, փայտով, երկրին, աշխարհում,  գոյականները:  

3․Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

Մանր-սպան, միջօր-, լայն-կրան, երբևից-, այժմ-ական, ամենա-ական, ան-րկյուղ, առ-րևույթ, առ-ջ, բազկ-րակ, գետ-զր, գոմ-շ, դող-րոցք, ելև-ջ, եղեր-րգ, երբև-, -լեկտրա-ռակցել, ինչևից-, մանր-, հն-աբան, մանր-, նախ-րե, չ-ն,չ-իր, որև-, չ-ինք, ստոր-րկրյա: 

Categories
Լրացուցիչ կրթություն

Մայրենի

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր

խնդրագիրք-Խնդիր, ա-հոդակապ, գիրք

մեծամիտ-Մեծ, ա-հոդակապ, միտ

հանրային-Հանր, ային-ածական

համակարգիչ-Համ, ա-հոդակապ, կարգիչ

գնդասեղ-գունդ, ասեղ

անդադար-ան-ածանց, դադար

հնարամիտ-հնար, ա-հոդակապ, միտ

հանրահայտ-հանր, ա-հոդակապ, հայտ

դեղձենի-դեղձ, ենի-ածանց

2․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել:

Միմյանց, քվեարկություն, որդյակ, ..սաման, քիմ..ական, հեք..թային, ոսկ.., հր..կան, դաստ..րակություն, սեն..կ, կր.., Անդր..ս, Եղ..զարյան, կ..նք:

3․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու… կոտրվել է: (ող, ոխ)

… սրտում որ մնա, թույն կդառնա, կքայքայի սիրտը: (ող, ոխ)

Երբ երեկոյան հետ թռան, տեսան, որ իրենց …. գրավել է անծանոթ մի թռչուն: (բույն, բուն)

Մի քանի հոգի ձեռք ձեռքի էին տվել ու փորձում էին գրկել հինավուրց ծառի վիթխարի …: (բույն, բուն)

Մոտակայքում ապրողներն այնքան են վարժվել… շառաչին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա) 

Տնեցիներն այնքան են վարժվել … անտեղի լացուկոծին, որ դրան էլ ուշադրություն չեն դարձնում: (Վիկտորիա, Վիկտորյա)

4․ Նախադասությունները կետադրի՛ր․

Երկինքը կամաց-կամաց ամպեց և սկսեց անձրևել:

Հայրը խոժոռվեց ու տղան հասկացավ որ պիտի լռի:

Բժիշկը բամբակ է ուզում որ վերքը մաքրի:

Իսկական կրակ է երեխա չէ:

Գետափին մի քար կա որի վրա պառկում էր լողանալուց հետո:

Այդ մարդու սիրտը քար է երբեք ոչ մեկին չի ներում։

5․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

մանր-սպան, միջօր-, լայն-կրան, երբևից-, այժմ-ական, ամենա-ական, ան-րկյուղ, առ-րևույթ, առ-ջ, բազկ-րակ, գետ-զր, գոմ-շ, դող-րոցք, ելև-ջ, եղեր-րգ, երբև-, ինչևից-, մանր-, հն-աբան, մանր-, նախօր-, չ-ն, չ-իր, որև-, չ-ինք, ստոր-րկրյա: 

Categories
Լրացուցիչ կրթություն

Մայրենի

1․ Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր․

Օրինակ՝ ջրաման- ջուր (արմատ)-աման (արմատ)

գնդակ-գունդ(արմատ) ակ մասնիկ)

միտք- միտ+ք

ընդհանուր-ընդհան+ուր

աղջնակ-աղջիկ (արմատ) ակ մասնիկ)

թթենի-թութ (արմատ) մասնիկ)

ընդամենը-պարզ բառ

հանրություն-հանր (արմատ) ություն ածանց)

գիրք-գիր+ք

մտազբաղ-միտք (արմատ) զբաղվել (արմատ)

տանձենի-տանձ (արմատ) ենի մասնիկ)

հանրապետություն- հանրապետ (արմատ) ություն ածանց)

2․ Բաց թողած տեղերում լրացրու Է կամ Ե:

օրեցօր, երեսուներեք, աներևույթ, էական, էլեկտրաէներգիա, էջմիածին, ինչևէ, լայնեզր, խուռնէրամ, ծովեզր, կիսաեփ, հրեշ, մանրէաբան, մէջք, միջերե, նէրեկ, նրբերանգ, ողբէրգակ, որևիցէ, չէի, պատնէշ, ջեկ, վերելակ, տիեզերք, ցայգերգ, քառասուներկու:

3․ Կրկնե՛ լ և վերհիշե՛ լ ՝ բաղաձայնների ուղղագրությունը, ուղղագրություն և ուղղախոսություն թեման, ինչպես նաև երկհնչյունները։

Categories
Լրացուցիչ կրթություն

Մաթեմատիկա

352.

Այո

365.

ա)

բ)

374.

Լուծում
150000։100.3=4500
150000+4500=154500
154500։100.3=4635
154500+4635=159135

Պատ՝. 159135

375.

Լուծում
AC=60%
AB=100%
CB=40%
40:4=10
1սմ=10%
60:10=6
6+4=10

Պատ՝. 10 սմ

Categories
Մաթեմատիկա 6 Լրացուցիչ կրթություն

Մաթեմատիկա

 1. Մետաղադրամը գցել են 15 անգամ։ «Զինանիշը» ընկել է 7 անգամ։
  Ինչի՞ են հավասար «զինանիշ» ընկնելու և «թիվ» ընկնելու հաճախականությունները։

Լուծում
7։15=7/15
15-7=8
8:15=8/15

Պատ․՝ զինանիշ-7/15
Թիվ-8/15

335․ Խաղոսկրը գցել են 17 անգամ։ 1, 2, 3, 5, 6 թվերը բացվել են համապատասխանաբար 3, 2, 4, 4, 1 անգամ։ Ինչի՞ է հավասար 4 բացվելու հաճախականությունը։

Լուծում
3+2+4+4+1=14
17-14=3

Պատ․ 3/17

 1. Դուք վերցնում եք մի թերթիկ 150 համարակալված թերթիկների
  տրցակից։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ
  վերցված թերթիկի համարը կլինի 99։

  Լուծում

  Պատ․՝ 1/150

340.

6/1

342.

ա) 5/3
բ) 5/2
գ) 0

346.

ա) 5-րդ րոպին
բ) 100 աստիճան
գ) 15 աստիճան
դ) առաջին հինգ րոպեի ընթացքում ջրի ջերմաստիճանը փոխվել է 85 աստիճանով, իսկ վերջի երեք րոպեյում 10 աստիճանով

348.

18, 12։
6, 24։


Categories
Լրացուցիչ կրթություն

English

Categories
Մաթեմատիկա 6 Լրացուցիչ կրթություն

Մաթեմատիկա

36։6=216:36

36×36=1296

21×6=1296

1296=1296

5000×15=75000
75000:100=750

750×10=7500
7500:100=75

Պատ․՝ 75 դրամ

Լուծում

100։20=5

5×15=75

Պատ․՝ 75

Պատ․՝ Այո

Պատ․՝ 49 և 32

Categories
Լրացուցիչ կրթություն

Ռուբիկ կուբիկ

Categories
Լրացուցիչ կրթություն

Բառակազմություն

Պարզ բառ֊Լեզու, մարդ, մաշկ։

Իմ մայրիկը շատ լեզուններ գիտի։

Ես ուզում եմ դառնալ ամենախելացի մարդը դրա համար փորձում եմ անհնդհատ զարգանալ։

Իմ մաշկը միշտ սպիտակ է բայց երբ ամառն է գալիս ես սևանում լինում է որ վառվում եմ։

Ածանցավոր բառ. Ան

Ես հանկարծակի երեկ ամանը գցեծի գետնին։

Բարդ բառ. Մայրաքաղաք

Մեր Մայրաքաղաք Երևանը երեկոյան շատ գեղեցիկ է, բայց երբ վերևից էս նայում այն ավելի շքեզ է որքան ներքևից։

Ջուր֊լուր֊մուր֊սուր֊սար֊լար

Categories
Լրացուցիչ կրթություն

 Կոտորակների բազմապատկումն ու բաժանումը

Բազմապատկիր:

2\13⋅4=53\6

Կատարիր գործողությունը.

20\21:4=10\42

Գտիր արտահայտության արժեքը:

(1−6\7):9=1\63