Categories
Անգլերեն

English

A. Answer these questions.
1. Why did Beryl want to buy Dave a new shirt?

Because he had only one nice shirt
2. Why didn’t Dave want his wife to throw any of his old shirts away?

Because he loved his old shirts
3. Why didn’t Dave like the sleeves of his new shirt?

Because there was too big
4. What did Beryl say about the sleeves?

‘They’ll get shorter when she wash the shirt.’
5. Why didn’t Dave like the collar of the shirt?

Because it very small
6. What did Beryl say about the collar?

‘It’ll get bigger when he wear the shirt
B. Opposites. Write these sentences. Put one word in each empty place.
1.New clothes do not have holes in them, but old ones sometimes
do.
2. Sleeves don’t get longer when you wash them. They get shorter.
3. Good shirts are not cheap. They are expansive.
4. The neck of Dave’s shirt wasn’t too big. It was too small.
5. Dave loved his old shirts, but he didn’t like his new one.

Categories
Մայրենի

Դարձվածքներ

Ոսկու սիրտ֊Նրա սիրտը ոսկուց է։

Ոսկուց ձեռք էր֊Ես մտածում եմ, որ իմ մայրիկի ձեռքերը ոսկուց են։

Գլուխը քոր է գալիս֊Երբ իմ եղբայրը դաս է անում ես նկատում եմ, որ նա անընդհատ նրա գլուխը քոր է տալիս։

Գլուխը գովել֊Մեր դասարանում կա մի աղձիկ, որը անընդհատ գլուխ է գովում և ասում, որ նա շատ շատ հարուստ է։

Գետինը մտնել֊երբ ես լսում եմ, որ մեկը 3×3 չեն իմանում ես եմ իրենց փոխարեն գետինը մտնում։

Ծանր ու թեթև անել

Նա ամեն րոպե գլխի մեջ ծանր ու թեթև էր անում:

Ջրի խաբար

Գարիկը հասկացավ, որ իրեն ջրի խաբարներ են պատմում:

Ջրի տարած

Բոլորը կարծում են, որ նա ջրի տարած երեխա է:

Էշի ականջի մեջ քնած

Նա այնքան անտեղյակ է ամեն ինչից, կարծես էշի ականջում քնած լինի: