Categories
Անգլերեն

English

Dave married, and when his new wife saw the clothes in his cupboard, she said,
‘Dave, you have only got one good shirt. The others arc very old, and they’ve got
holes in them. I’m going to buy you a new one this afternoon.’
Dave liked his old shirts, but he loved his wife too, so he said, ‘All right,
Beryl, but please don’t throw any of the old ones away.’
Dave went to work, and when he came back in the evening, Beryl said to
him, ‘Look, Dave, I’ve bought you a nice shirt. Here it is. Put it on.’
Dave put the shirt on, and then he said, ‘Look at the sleeves, Beryl. They’re
too long.’
‘That’s all right,’ Beryl answered. ‘They’ll get shorter when I wash the shirt.’
Then Dave said, ‘But the neck’s too small.’
‘That’s all right,’ Beryl answered. ‘It’ll get bigger when you wear the shirt,
Dave.’

Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

Categories
Բնագիտություն

Քայքայման և միացման րեակցիաներ

Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

Այն ռեակցյաները որոնց ընթացքում որևէ բարդ նյութ քայքայվում է առաջացնելով տարբեր նյութեր որոնք կարող են լինել պարզ կամ բարդ:

Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։

Միացման ժամանակ երկու և ավել նյութեր միանում են և ստացվում է մեկ այլ նյութ:

Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։

Քայքայման:

Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

Categories
Բնագիտություն

Քիմիական րեակցիաներ։ Դրանց ընթանալու պայմանները

1. Բերե՛ք քիմիական ռեակցիայի օրինակներ։

Լուցկու այրվելը, կաթվի թթվելը, նեխած ձվի հոտը և այլ:

2. Լուսասինթեզը համարվու՞մ է քիմիական ռեակցիա:

Այո:

3. Նյութերին ի՞նչ կարևոր պայման է պետք միմյամց հետ փոխազդելու համար։

Հպումը:

Categories
Բնագիտություն

Նյութուրի փոխակերպումը

Պատասխանել հարցերին

1. Ինչպիսի՞ երևույթ է մոմի այրվելը։

Մոմի այրվելը քիմիական երևույթ է:

2. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթների տարատեսակները։

սառույց հալվի և դառնա հեղուկ վիճակ ջուրը միևնույն է չի փոխվի:

3. Արևի լուսավորելը,գիշերային երկնքում աստղերի առկայծումը ,կայծակի բռնկումներով երկնքի լուսավորվելը ,այսպիսի երևույթները ի՞նչպես են անվանում։

Այս երևույթները անվանում են լուսային երևույթներ: