Categories
Ընտրություն

Food waste

Stop wasting food! Campaign update

The campaign to reduce food waste is in its third week, and we’re already seeing some great results. We’d like every student and teacher to join in the campaign at school and at home, so if you haven’t started yet, read our blog and join in!


Stop wasting food at school

According to school lunch director Marge Kaplan, ‘the children are making a big effort to think in a sensible way about the food they put on their plates. We now have about 15% less waste and we think this percentage will grow as more children join in the campaign.’

The school canteen now offers two portion sizes for all main meals: small and large. This week they’ll replace single bread rolls with slices of bread. You can take as many slices as you want, but one at a time to save waste.

enlightened Latest news!

From next week you’ll be able to put any waste from fresh fruit and vegetables into the special green bin at the back of the canteen. Miss Norris, the school gardener, will empty the bin each day into a giant compost container in the school’s vegetable garden.


Stop wasting food at home

Every year, we waste about a third of our food. A lot of this waste is cereals, fruit and vegetables. In the UK, more than 97% of food waste ends up in a landfill site. That’s a lot!

Come to a special meeting with supermarket owner Carlos Rodriguez to learn how we can save food and money at home!

enlightened Campaign meeting!

How to save food and money at home

 • When: Friday 12 May, 5 – 6 p.m.
 • Where: School hall
 • Who: Carlos Rodriguez
 • What: Top tips on how to store food, measure sensible portion sizes and cook tasty meals from leftovers

Categories
Անգլերեն

English

Fanny and Ethel worked in the same office, and, they were neighbours at home.
Fanny was rather a careless girl, and he often lost things. Then she usually went
to Ethel to borrow more from her.
Ethel was a kind girl, but she sometimes got tired of lending things to her
friend.
One Saturday afternoon Fanny knocked at Ethel’s front door, and when
Ethel came to open it, Fanny said to her, ‘Oh, hullo, Ethel. Please lend me a bag.
I’ve lost mine. I’m going to the shops, and I feel very stupid when I haven’t got
anything in my hand when I go out in the street.’
Ethel laughed and answered, ‘Well, Fanny, go down to the end of the
garden. You’ll find a nice wheelbarrow in the shed there. Take that when you go
down to the shops. Then you’ll have something in both of your hands.’
Word outside the 1000: wheelbarrow

A. Answer these questions.
1.Why did Fanny often lose things?

Beacuase she was rather a careless.
2.Why did Ethel lend things to Fanny?

She often lost things, and  usually went
to Ethel to borrow more from her.
3.Why didn’t Fanny want to go to the shops without a bag?

She feeled very stupid when she haven’t got
anything in her hand when she go out in the street.
4.Why didn’t Ethel lend her a bag?

Categories
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

< և > նշաններից ո՞րը պիտի լինի աստղանիշի փոխարեն:

2 5\6∗3 2\7

Ընտրիր ճիշտ նշանը:

 • >
 • < +

Ընտրիր խառը թվերից ամենամեծը:

 • 2 3\120
 • 3 1\160 +
 • 1 1\780

Խառը թվերից ո՞րն է մեծ`

6 20\50, թե՞ 4 26\80

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • 4 26\80
 • 6 20\50+

Համեմատիր 7 4\29 և 7 4\13 խառը թվերը:

Ընտրիր ճիշտ անհավասարությունը:

 • 7 4\29<7 4\13+
 • 7 4\29>7 4\13

Համեմատիր 114\7 անկանոն կոտորակը և 16 2\7 խառը թիվը:

Պատ.՝ Հավասար են

Համեմատիր կոտորակները:

5\27 < 27\5

Համեմատիր խառը թվերը:

Տեղադրիր >, < կամ = նշանը:

12 3\44 < 12 5\33

214\7 անկանոն կոտորակը համեմատիր 30 բնական թվի հետ:

214\7 > 30

Տրված խառը թվերը դասավորիր աճման կարգով:

8 5\18, 2 7\15, 5 7\15, 10 5\18, 15 7\15, 4 5\18

2 7\15;

4 5\18;

5 7\15;

8 5\18;

10 5\18;

15 7\15;