Categories
Ռուսերեն

Русский

1.Поставьте существительные в родительном падеже.

Собака, лодка, море, диктант, лётчик, вода, корова, молоко, дедушка, дорога, инженер, бабочка.

Собаки, Лодки, Моря, Диктанта, Лётчика, Воды, Коровы, Молока, Дедушки, Дороги, Инжинера, Бабочки.

2. 2. Запиши словосочетания с данными существительными. Обозначь падеж существительных.

Привет (кому?) (брат, сестра)_брату, сестре__________________________­­­­­­­­­­­­­_______________
Радовался (чему?) (весна, праздник)_______весне, празднику____________________________
Писать (чем?) (перо, мел)___________пером, мелом__________________________________
Рассказывать (о ком?) (лиса, сова)______________о лисе, о Сове____________________
Урожай (чего?) (овёс, пшеница)________овёс, пщениц_______________________________
Рассказ (кого?) (ветеран)________Ветерана_______________

3.Впиши подходящие по смыслу предлоги, укажи все падежи существительных.

Добежать до реки, подъехал к заводу, летел над полем, читал о животных, смотрел на картину, нашёл в портфеле, поставил на полку, ушёл с другом, поздравление от мамы, поскакал по дороге.

Предлоги: над, на, от, по, с, в, к, о, до.

Categories
Մայրենի

Անցած նյութերից կազմված հարցաշար

1. Թումանյանը ի՞նչ ժանրերով է ստեղծագործել։

2. Որ բառերն են բայեր։

Վատ, շնչել, վազել, ծառ, գրել, համակարգիչ, սեղան, աթոռ, քայլել։

3. Գրիր բառեր որոնց մեջ կա 2 ձայնավոր և 2 բաղաձայն։

4. Գտիր ածականներ այս քառյակում։

Ինչքա՜ն ցավ եմ տեսել ես,
Նենգ ու դավ եմ տեսել ես,
Տարել, ներել ու սիրել,-
Վատը` լավ եմ տեսել ես։

5. Քանի տառ կա այս բառում։

Արևմտահայերեն