Categories
Անգլերեն

English

  1. These are the most expensive shoes here.
  2. I want to buy a cheaper hat as I do not have much money.
  3. My room is the hottest place in our house.
  4. This blue ball is more expensive than the red one.
  5. Can you give me a more interesting book, this one is very boring
  6. I can not translate this text because it is the most difficult text in the book.

1.Սրանք ամենաթանկ կոշիկներն են այստեղ:

2.Ես ուզում եմ գնել ավելի էժան գլխարկ, քանի որ(as) ես շատ գումար չունեմ:

3.Իմ սենյակը ամենաշոգ վայրն է(place) մեր տան մեջ:

4.Այս կապույտ գնդակը ավելի թանկ է քան կարմիրը:

5.Կարո՞ղ ես ինձ տալ ավելի հետաքրքիր գիրք, այս մեկը շատ ձանձրալի է(boring)

6.Ես չեմ կարողանում թարգմանել այս տեքստը, քանի որ այն ամենադժվար(difficult) տեքստն է գրքի մեջ: