Categories
Անգլերեն Uncategorized

English

9.

1. finish/work/ 3/30 pm

finish/work /2:00 pm

2. go /home/ by train

go/home/by taxi

3. eat / dinner / home

eat/dinner / restaurant

4. go/ bed / early

go/ bed / late

1. Edward usually finishes work at 3:30 pm but yesterday, he finished work at 2:00 pm.

2. Edward usually goes home by train but yesterday want home by taxi.

3.Edward usually eats dinner at home but yesterday ate dinner at restaurant.

Edward usually goes to bed early but yesterday want to bed late.

7.

She plays tennis every Sunday.

1 Every morning he drinks a cup of tea.

2 We going to school now.

3 Das talking to Mum at the moment.

4 He usually watches football every Satureday afternoon.

5 I always do my homework.

6 Look! The baby is walking.

Categories
Ռուսերեն

Русский

1. сегодня хорошая, плохая, тёплая, холодная. Сегодня хорошая погода. Сегодня плохая погода.

2. вчера была прекрасная погода. Вчера была отличная погода. отвратительная, отличная погода

3. завтра будет дождливая, морозная, великолепная, солнечная. Солнечная погода. Дождливая погода.

Categories
Մայրենի

Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն

Գիտե՞ք որ գարուն է արդեն
Բոլորը թափվել են փողոց,
Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց
Գիտե՞ք որ գարուն է արդեն
Դյութում են շրթերը վարդե
Սրտերը կրակ են ու բոց
Գիտե՞ք որ գարուն է արդեն
Բոլորը թափվել են փողոց:

Հարցեր
1.Ո՞րն է քո ամենասիրելի եղանակը: Իմ ամենասիրելի եղանակը աշունն է:
2.Դուրս գրիր մակդիրները: Շրթերը վարդե, սրտերը կրակ են, անուշ զնգոց:
3.Բացատրիր տվյալ տողերը
Դյութում են շրթերը վարդե
Սրտերը կրակ են ու բոց:

Լավ են խոսում
Վառ ու պայծառ