Categories
Մայրենի

Հինգշաբթի

 • Հինգշաբթի՝ Գործնական աշխատանք 1․Գտի՛ր բազմավանկ բառերը և վանկատի՛ր:
  Ուրագ-ու-րագ, գույն, աշուն-ա-շուն, ուսուցիչ-ու-սու-ցիչ, դանակ-դա-նակ, գետ, թաշկինակ-թաշ-կի-նակ, թռչուն-թըռ-չուն, այգեպան-այ-գե-պան,
  աստղ-աս-տըղ, կրակ-կը-րակ, փայտ, կիրակի-կի-րա-կի, երեխաներ-ե-րե-խա-ներ, բանջարեղեն-բան-ջա-րե-ղեն, սիրտ, օտարական-օ-տա-րա-կան,
  հողագործ-խո-ղա-գործ, օդաչու-օ-դա-չու, գարնանային-գար-նա-նա-յին, հեռախոս-հե-ռա-խոս, կառապան-կա-ռա-պան, մուկ, մկնիկ-մըկ-նիկ, շուն,
  շնիկ-շը-նիկ, փոքր, փոքրիկ-փոք-րիկ, հերթապահ-հեր-թա-պահ, բանալի-բա-նա-լի, կայծ, կայարան-կա-յա-րան, Երևան-Ե-րե-վան, ելակ-ե-լակ,
  եղանակ-ե-ղա-նակ, սիրասուն-սի-րա-սուն, վրան-վը-րան, խնդիր-խըն-դիր, բռնակ-բըռ-նակ, մկրատ-մըկ-րատ, գլուխ-գը-լուխ, խնձոր-խըն-ձոր, բարձր-բար-ձըր,
  շրջան-շըր-ջան, թխվածք-թըխ-վածք, մթնել-մըթ-նել, թանձր-թան-ձըր, պտույտ-պը-տույտ, մանր-մա-նըր, վագր-վա-գըր, սղոց-սը-ղոց, նվեր-նը-վեր, չմուշկ-չը-մուշկ,
  պտուղ-պը-տուղ, թմբուկ-թըմ-բուկ, բարևել-բա-րե-վել, երևալ-ե-րե-վալ, կարևոր-կա-րե-վոր, արևաշող-ա-րե-վա-շող, սևագիր-սե-վա-գիր, սերկևիլ-սեր-կե-վիլ,
  տերևաթափ-տե-րե-վա-թապ, Իջևան-Ի-ջե-վան, անձրևանոց-անձ-րե-վա-նոց, թևավոր-թե-վա-վոր, ուղևոր-ու-ղե-վոր, Սևան-Սե-վան, շատրվան-շա-տը-վան:

Գործնական աշխատանք 2․Գրել տրված բառերի հոմանիշները.
կառուցել-սարգել, լուսամուտ-պատուհան,֊ քնել-նիրհել, կարդալ-ընթերցել, դասատու-ուսուցիչ, գուրգուրել-շոյել, քաղցած-սոված, հոտավետ-բուրավետ, իմաստուն-խելացի, ջանասեր-աշխատասեր, զվարթալ-ուրախանալ,  վճիտ-պարզ, երփներանգ-գույնզգույն, ճերմակ-սպիտակ, խիզախ-քաջ,  տապ-շոգ, աքլոր-աքաղաղ,  ըմպել-խմել։

By eva-miqayelyan/mskh.em

Բարև ձեզ, ես Եվան եմ։ Ես 10 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացու անվան կրթահամալիրում: Ես սիրում եմ զբաղվել ընթերցանությամբ, նկարչությամբ, հեծանվավարությամբ, մարմնամարզությամբ, ինչպես նաև սիրում եմ պարել և երգել: Սիրում եմ մայրիկիս, հայրիկիս և եղբորս: Կարծում եմ ձեզ իմ բլոգը դուր կգա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s